تازه های خبری

01/19/1399 نویسنده : مدیر سایت
567 0 0

شاخصه های طراحی فضای کودکان ویژه

کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود به اجبار تابع شرایط محیطی هستند. حال بهبود شرایط محیطی که کودک در آن زندگی می کند می تواند حس کنجکاوی را در او تقویت سازد و در میان این محیط ها، فضاهای مختص کودکان اهمیت ویژه ای دارند زیرا این فضاها بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی کودکان را به خود اختصاص می دهند و می توانند نیازهای اجتماعی و فردی آنها را برآورده سازند. بنابراین ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی و روانی، آموزش، خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی داشته باشد.