برگزاری دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندس عمران و معماری

برگزاری دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی عمران و معماری و ورکشاپ های  تخصصی اسکیس و راندو زیر نظر اساتید مجرب
•    برگزاری دوره ی تخصصی 
•    Revit architecture
•    Revit structure
•    Sketchup
•    )Autocadمقدماتی و پیشرفته)
•    3dmax  و کار plug in v- ray
•    اصول و مبانی کنترل پروژه و آموزش نرم افزار ms project
•    کاربرد فتوشاپ در معماری (post production)
•    ورکشاپ 1 روزه اسکیس و راندو 

برگزاری دوره های تخصصی