تاثیر رنگها بر فضای کودکان

رنگها بر انسان تسلط دارند . آنها میتوانند احساس سلامتی ، ناراحتی ، انفعال یا فعال بودن را ایجاد کنند .

 این تأثیر به طور مستقیم با بزرگتر یا کوچکتر به نظر رسیدن اتاق و در نتیجه تأثیر مکان که باعث افزایش حس محدودیت یا آزادی میشود اعمال خواهد شد . بنابراین رنگها با قدرت خود میتوانند کاربریهای فضاها را قویتر یا ضعیفتر کنند . در واقع ترکیب بندی و طراحی رنگ فضاهای داخلی یعنی " آفریدن ترکیب رنگهای هماهنگ ، بدون تعدد زیاد رنگ و عناصر طراحی ، که به مفهوم کنار هم قرار دادن قطعات در مسیر میباشد .

در اینجا به برخی از خصوصیات رنگها در طراحی داخلی و معماری اشاره میکنیم :

1 -رنگهای گرم جلو رونده و رنگهای سرد پس گرا میباشند . به این معنی که رنگهای گرم از طول موج بالاتر و رنگهای سرد از طول موج کوتاهتری برخوردارند.

2 -رنگ های گرم دارای اثر فعال ، محرک و حتی تهییج کننده هستند اما رنگهای سرد جهت استراحت میباشند .

۳ -اثر ایجاد شده توسط رنگها بیشتر بستگی به تیرگی و روشنی موقعیت آنها دارد . " رنگهای گرم روشن اگر در بالا قرار گیرند ، به طور روانشناختی محرک میباشند ، اگر در پایین استفاده شود اثر مرتفع کننده دارند . اگر رنگهای گرم تاریک در بالا قرار گیرند ، اثر بزرگ کننده و اگر در اطراف قرار گیرند ، اثر محدودکننده و در بر گیرنده داشته و اگر در زیر به کار برده شوند ، حالت اطمینان را انتقال میدهند . رنگهای سرد و روشن در بالا اثری شل و سست کننده و در اطراف اثر تمایل به مالیخولیایی دارند.

۴-رنگهای روشن در فضای کوچک از نظر بصری فضا را بزرگ نشان میدهند و رنگهای تیره در فضای بزرگ فضا را کوچک نشان میدهند .

۵-رنگهای درخشان از نظر بصری سبک به نظر میرسند و از تیره تا روشن متغیرند .

 

۶ -جسم با رنگ روشن از نظر اندازه بزرگتر از اندازه واقعی تخمین زده میشود . در این میان زرد از همه وسیعتر میباشد و بعد از آن سفید ، قرمز ، سبز ، آبی و مشکی قرار دارند .

۷ -جسمی به رنگ روشن وقتی در زمینه مشکی قرار گیرد بزرگتر دیده میشود و جسمی به رنگ تیره وقتی در زمینه روشن قرار گیرد ، کوچک به نظر میرسد .

رنگ ، آرامش و خلاقیت کودک :

 برای طراحی محیطی امن و آرام به وسیله رنگها باید به همه عناصر موجود در اتاق توجه کرد .  رنگهای متشابه :یعنی رنگهایی که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ، ایجاد آرامش میکنن . در این میان استفاده از رنگهای سرد با طول موج پایین پیشنهاد میشود . رنگهای سرد مختصر کاهشی در دمای بدن فرد نگرنده ایجاد میکنند و موجب ایجاد  فضایی آرامش بخش و تفکر برانگیز میشوند که جهت استراحت مفید میباشد . در میان رنگهای سرد رنگ آبی از جایگاه ویژهای برخوردار است . برای اثر بخشی رنگها در افزایش میزان خالقیت نیز وضوح و شفافیت را به کمک رنگهای مکمل به دست می آوریم